2019香蕉在线观看直播视频,2019香蕉在线观看直播,2019香蕉直播女人男人做人爱 - 主页

 
You are now at: Home » News » Vi?tnamese » Text

Nh?ng v?n ?? th??ng g?p trong ngành c?ng nghi?p ép phun là gì?

Enlarged font  Narrow font Release date:2021-02-10  Browse number:828
Note: M?t c?ng t?c t? nhi?t ?? hi?n t?i b? h?ng, và c?ng t?c t? kia ???c k?t n?i v?i ?i?u khi?n.

1. N?u có hoa, h?y c? g?ng t?ng nhi?t ?? c?a v?t li?u làm bánh.
2. N?u có hoa nguyên li?u thì t?ng áp su?t ng??c lên trên 25bar.
3. M?t c?ng t?c t? nhi?t ?? hi?n t?i b? h?ng, và c?ng t?c t? kia ???c k?t n?i v?i ?i?u khi?n.
4. Khu?n tr??c và khu?n sau v?n chuy?n n??c n?i ti?p ?? k?t n?i.
5. T?t n??c làm mát c?a máy và b?t ??u s?n xu?t.
6. H? th?ng s??i ?i?n kh?ng b? t?t khi tháo vòi phun.
7. Khu?n ???c treo trên kh?ng, ??ng ? d??i l?y n??c.
8. Dùng thanh s?t ??p vào ??u vòi.
9. Mài ?ng chi?t ?? ??p vào n??c.10. áp su?t cao ???c nang lên khi máy d?ng, và kh?ng th? m? khu?n khi s?n xu?t l?i.
11. Kh?ng t?t ngu?n, t?t ??ng c?, treo bi?n c?nh báo trong quá trình b?o trì thi?t b?!
12. Trong c?nh báo áp su?t th?p, t?ng v? trí áp su?t cao.
13. Khi kh?ng th? ?óng k?p b?ng tay, h?y t?ng c??ng ?? ho?t ??ng c?a tay (v?n ch?t c?ng t?c ho?c ch?c m?nh nút.)
14. ?? v?t li?u ?i xu?ng nhanh h?n, h?y dùng v?t c?ng ch?c vào l? n?p li?u khi vít quay tr? l?i!
15. S? ti?n l?i và ti?t ki?m th?i gian ?áng thèm mu?n, kh?i ép kh?ng th?ng ??ng khi n?p khu?n!
16. Khi ch?a ??t nhi?t ?? tr?c vít, h? nhi?t ?? và tr? l?i v?t li?u, làm cho tr?c vít b? g?y!
17. Dùng c?n tr?c nang khu?n mà kh?ng c?n tháo t?m áp
18. Ng??i ch?y chính dính vào khu?n mà kh?ng ???c dùng thanh ??ng g? b?ng thanh s?t.
19. Kênh dòng chính dính vào khu?n. Khi khu?n kh?ng ???c ?óng l?i, kênh dòng ch?y chính tr?c ti?p b? c?ng "ép ra" b?i tác ??ng phun.
20. S?n ph?m quá ??y và dính vào khu?n di ??ng. Nó ???c ép nhi?u l?n v?i áp su?t t?i ?a và t?c ?? t?i ?a, ?ng d?n b? v? và ?ng phun b? bi?n d?ng;
21. C?a kh?u quá nh?, s?n ph?m kh?ng ??y, nhi?t ?? thùng t?ng m?nh, v?t li?u b? phan h?y;
22. Ch?t v? b? mòn và v?t li?u ch?y kh?ng d? r?i ra. S? d?ng áp su?t cao và t?c ?? th?p ? cu?i khu?n ?? làm c?ng ho?c kéo vòng ?? ép nó;
23. S?n ph?m ???c c? ??nh vào khu?n, và tr?c ti?p ?óng khu?n ?? c? g?ng kéo s?n ph?m ra.
24. Tháo ?ng d?n n??c t? khu?n lên xu?ng làm rò r? n??c vào h?p ?i?n gay ?en màn hình máy tính, cháy bo m?ch ch?;
25. B?o v? kh?i ??ng ??ng c? ???c ??t kh?ng ?úng, nó s? ho?t ??ng ngay l?p t?c mi?n là nó ???c kh?i ??ng, kh?ng có th?i gian tr? t??ng ?ng, và ??ng c? s? b? h?ng;
26. Ng?n m?ch h? th?ng th? c?a an ninh và c?a có th? ???c khóa ngay c? khi c?a ???c m?;
27. K?p khu?n b?ng ??m gi?y vào m?t m?t khu?n (các chi ti?t có g?), ?i?u này s? gay bi?n d?ng c? c?u k?p và th?m chí làm g?y các tr?;
28. Khu?n tr??c c?a s?n ph?m b? dính keo nóng và khu?n k?p khó kéo ra
29. Nhi?t ?? thùng kh?ng ?? (ho?c nhi?t ?? cài ??t kh?ng phù h?p v?i nhi?t ?? yêu c?u c?a nguyên li?u), b?t ??u vít nóng ch?y
30. ???c s? d?ng trong nguyên li?u th? (v?t li?u tái ch?) mà kh?ng có nam cham gi?.
31. ?ng d?n n??c làm mát c?a thùng ch?a ???c n?i ho?c ch?a m? dù ?ang s? d?ng.
32. S?n xu?t v?t li?u d? phan h?y và d? ?n mòn nh? PVC; Bakelite, v?t li?u trong thùng, d?ng l?i cho ??n khi nó ???c làm r?ng
33. N?u b? ?i?u nhi?t c?a khu?n hot runner kh?ng nóng lên, h?y thay th? bàn ?i?u khi?n (kh?ng ki?m tra xem khu?n và b? ?i?u nhi?t có b? l?i kh?ng) và ??t bàn nhi?u l?n
34. Kéo phích c?m trên khu?n khi t?t ngu?n b? ?i?u nhi?t
35. N?u kh?ng t?t ??ng c? máy ho?c ng?t ngu?n ?i?n thì máy s? ho?t ??ng trong khu?n.
36. Sau khi n?p khu?n, khu?n ???c m? ra mà kh?ng có mi?ng ch?ng m? (các thanh thép kh?ng ???c m? tr??c và sau khi c? ??nh)
37. Sau khi ??t khu?n, khu?n s? ???c m? n?u kh?i v??ng mi?n kh?ng ???c h? xu?ng
38. ???ng ?ng d?n d?u c?a máy b?m d?u b? rò r? ho?c n?t nh?, ???c bu?c l?i b?ng b?ng dính ho?c d?i v?i khác và h?u nh? kh?ng s? d?ng;
39. Day ?i?n ?? tr?n, dùng b?ng dính trong su?t bó l?i và ?? ? b?t c? ?au;
40. Máy báo b?t th??ng là cao áp k?p khu?n mà kh?ng tìm ra nguyên nhan
41. Sau m?t th?i gian ng?n t?t máy, máy s? kh?ng ???c dán và máy s? kh?i ??ng tr?c ti?p.
42. Khi vòi phun b? rò r?, h?y dùng gi?y ho?c mi?ng s?t;
43. Sau khi khu?n ch?y nóng ???c t?i, tr??c tiên h?y b?t c?ng t?c ?un nóng b?ng ?i?n, sau ?ó b?t n??c (b? ch?y nóng ???c làm nóng do n??c rò r?)
44. Khu?n trên kh?ng can b?ng, khóa áp su?t th?p t?ng lên khi kh?ng ?óng ???c khu?n.
45. Khi th? khu?n ho?c s?n xu?t hàng lo?t nh?, ?? ?? r?c r?i, ch? s? d?ng 4 b? khu?n ho?c kh?ng có n??c k?t n?i.
46. ?? r? thì ?o?n m?ch c?ng t?c c?a an toàn phía sau.

47. S? d?ng kh?ng hi?u qu? ho?c kh?ng s? d?ng c?ng an toàn c? khí, ??c tính 80% nhà máy ?? làm nh? v?y.
48. Khu?n c?n gia nhi?t ?? th? khu?n ???c ??t tr?c ti?p b?ng súng l?a ?? ??t nóng lòng khu?n.
49. Cay g?y an toàn b? g?y và bu?c b?ng day. Ti?p t?c s?n xu?t mà kh?ng c?n x? ly
50. Nhi?u l?n ?ng chi?t kh?ng làm r?i s?n ph?m. Khi nó hoàn toàn t? ??ng, b?t bu?c ph?i l?y m?u t? trên cao, h?y c?n th?n!
51. Khi d?u th?y l?c kh?ng ??, ti?p t?c s?n xu?t. Gi?i h?n d??i c?a d?u th?y l?c s? t?n t?i trong m?t th?i gian dài. D? làm h?ng b?m ??nh l??ng. N?u nó kh?ng ho?t ??ng, h?y m? ???ng ?ng n??c tu?n hoàn và thêm m?t ít n??c.
52. Tr??c khi n?p khu?n, các chan ??y c?a b? ??y ???c l?p vào máy và áp su?t c?a chan ??y t?ng ??t ng?t n?u kh?ng th? ??y chan ra, d?n ??n ...
53. V? trí ?ng chi?t c?a s?n ph?m b? dính d?u, h?y dùng súng ?? ??t tr?c ti?p ?ng
54. Khi khu?n bu?c ph?i ??t l?i, h?y l??i bi?ng và kh?ng cài ??t nó!
55. Có thi?t b? b?o v? an toàn, l??i thì ??ng cài!
56. Kh?ng ?áp ?ng các yêu c?u và ép bu?c và ép khu?n áp su?t cao!
57. ?ng kéo l?i quá dài, làm ng?n c?ng t?c th? và kh?ng ?óng c?a an toàn!
58. ?? ti?t ki?m c?ng s?c ?óng m? c?a, kh?i an toàn c? khí nên ???c treo b?ng day, ho?c ??n gi?n là kh?ng s? d?ng!
59. Tháo n?p b?o v? ép nh?a và s? d?ng nó ?? thu?n ti?n cho vi?c tháo kh?i nh?a;
60. Nang khu?n mà kh?ng c?n m? khu?n và nang máy lên.
61. ??i v?i khu?n có l?i kéo, m? khu?n b?t k? th? t?, khu?n s? b? h?ng.
62. S?n ph?m phá khu?n kh?ng t?t, ?ánh bóng b? m?t EDM;
63. Khu?n b? s?n ph?m thành m?ng ???c kéo b?ng day ??ng, nh?ng khi g? ph?ng day ??ng thì b? g? tr?c ti?p vào tr?.
64. Khu?n trên và khu?n d??i, nang khu?n lên máy ?? ??nh v? trí, dùng ??a ép kh?ng k?p, làm vi?c khác, ng??i khác m? khu?n kh?ng bi?t, khu?n r?i xu?ng.
65. S?n ph?m b? k?t vào khu?n c? ??nh, kh?ng th?y thanh ??ng. Dùng que s?t g? vào làm v? khu?n
66. Khi khu?n ch?y nóng ch?y keo, do vòi phun nóng quá sau, nhi?t ?? s? t?ng lên mà kh?ng xác nh?n ???c nhi?t ?? phan h?y c?a nguyên li?u, và c? g?ng làm ch?y keo ngu?i;
67. Khi nang khu?n kh?ng ki?m tra vòng nang có l?p khít kh?ng, khu?n b? r?i trong quá trình v?n hành;
68. Khu?n ???c treo trên kh?ng ?? ?i?u ch?nh ?? dày khu?n.
69. Cài ??t kéo l?i ???c ??o ng??c, tr?c ti?p bán t? ??ng, ch?m vào khu?n.
70. Xoay bên ngoài ??u phun c?a máy ép phun ?? gi?m chi?u dài c?a ren và m? r?ng ??u phun (khi ??u phun c?a máy ép phun kh?ng ?? dài).
71. N?u t?m ??y c?a khu?n có c?ng t?c vi m?, nó s? ???c s?n xu?t mà kh?ng c?n ?i day
72. C? b? phóng và con tr??t ??u ???c d?n ??ng b?i xi lanh d?u. Có m?t thanh ??y d??i thanh tr??t, và ?ng n?tron kh?ng ???c k?t n?i theo d?u, ho?c ?ng ???c k?t n?i cùng m?t lúc (thanh tr??t b? h?ng).
73. Dùng móc ho?c ??u, vòng kh?ng ???c si?t ch?t, móc ho?c ??u quay theo khu?n, vòng và khu?n d? r?i ra;
74. N?u mi?ng nong b? t?c, h?y dùng thanh ??ng g? vào.
75. V?t li?u b? rò r?. T?ng t?c ?? ép c?a gh? ch?p và ??p vào khu?n.
X? ly ngo?i l?
76. N?u vòng ??t nóng c?a vòi phun b? h?ng, h?y dùng súng ?? ??t nó.
77. K?p khu?n kh?ng tr?n tru, s? d?ng áp su?t cao và t?c ?? cao ?? g?p (kh?ng xác nh?n xem khu?n có sai ho?c thi?u d?u b?i tr?n hay kh?ng);
78. T?c ?? tr?c vít ch?m, s? d?ng áp su?t cao và t?c ?? cao ?? quay (kh?ng ph?i ?? xác nh?n xem nhi?t ?? có phù h?p hay kh?ng);
79. N?u s?n ph?m kh?ng hài lòng, s? d?ng áp su?t cao và ?n m?nh (kh?ng ph?i ?? xác nh?n xem nhi?t ?? có phù h?p hay kh?ng);
80. Vòi phun và m?t bích kh?ng tháo ???c, nên dùng máy ??t sau g? m?nh;
81. Khi h? khu?n xu?ng, vòng ??nh v? b? k?t và ??nh c?ng ???c ng?i;
82. S?n ph?m ???c dán vào khu?n, và dùng m?t thanh ??ng ?? c?y c?ng;
83. ??u phun b? t?c, và s?n ph?m kh?ng ?? ?? t?o áp l?c --- kh?ng tháo ??u phun;
84. Khi n?p khu?n l?n, s? khu?n kh?ng an toàn --- Dùng cay nung sau ??c bi?t dài ?n m?nh;
85. Trong quá trình s?n xu?t, n?u nhi?t ?? d?u ho?c ?? l?ch nhi?t ?? v?t li?u ???c ?i?u ch?nh, ph?m vi gi?i h?n trên và d??i s? ???c t?ng lên - ly do kh?ng ???c ki?m tra;
86. Trong quá trình ho?t ??ng bình th??ng, n?u có v?n ?? v?i s?n ph?m, ?i?u ch?nh các th?ng s? --- kh?ng phan tích ly do: ch?ng h?n nh? nhi?t ?? khu?n t?ng;
87. T?t ch?c n?ng c?nh báo khi ng??i thao tác lu?n báo ??ng --- kh?ng lo?i tr? l?i;
88. Rút c?p nhi?t ?i?n ra n?u nhi?t ?? d?u máy quá cao

89. Khi thanh tr??t kh?ng tr??t tr?n tru, ch? c?n n?i l?ng vít thanh tr??t và ti?p t?c s?n xu?t mà kh?ng c?n ki?m tra!
90. L?i khu?n kh?ng ???c b?t kín, có n??c ch?y ra nh?. Do quy m? l? nh? nên s?n xu?t ít nên b? m?t kh?c b? g?;
91. Các b? ph?n l?i khu?n b? l?ng ho?c h? h?ng do s? l??ng s?n xu?t kh?ng quá nhi?u, s?n xu?t mi?n c??ng d?n ??n h? h?ng các m?-?un khác và t?ng ?? khó s?a ch?a.
92. S?n ph?m dính vào khu?n và ??t tr?c ti?p trên khu?n b?ng súng b?n l?a;
93. Khu?n trên kh?ng xác nh?n c?ng t?c xác nh?n ??t l?i ?ng l?ng
94. Trong tr??ng h?p kh?ng có ?èn flash trên s?n ph?m, l?c k?p cao h?n ???c s? d?ng;
95. Khi th? m?t khu?n m?i, khu?n ??u tiên s? l?p ??y s?n ph?m.
96. N?u b?n kh?ng hài lòng, b?n s? li?u l?nh b? sung tài li?u.
97. ?? t?ng th?i gian chu k?, c?n t?ng áp su?t và t?c ?? ?óng m? khu?n!
98. Day ngu?n kh?ng b? qu?n sau khi thay ??i cu?n day ??t nóng.
99. Nh?n và gi? c?ng t?c c?a an toàn b?ng tay ?? v?n hành máy mà kh?ng c?n thanh d?ng;
100. N?u ph?u khó x? thì kh?ng c?n giá ?? t? tính;
101, máy ép phun, ho?t ??ng ng??c l?i
102. N?u kh?ng ?óng khu?n, bàn ch?p di chuy?n v? phía tr??c.
103. Kh?ng có b?o v? h? áp ho?c h?ng b?o v? h? áp cho k?p khu?n.
104. C?a an toàn kh?ng thành c?ng, và vi?c s?n xu?t ti?p t?c g?p nguy hi?m.
105. ??i v?i thi?t b? có c?ng t?c phanh hai tay, ng?n m?ch m?t tay và hoàn thành nó b?ng m?t tay (ch?ng h?n nh? máy ép phun ??ng).
106. Nhi?u ng??i v?n hành máy cùng m?t lúc.
107. Khi ??ng c? v?a m?i kh?i ??ng, nh?n phím v?n hành ?? th?c hi?n hành ??ng.
108. Dùng máy mài trên máy ?? x?.

 
 
[ News Search ]  [ Add to Favourite ]  [ Publicity ]  [ Print ]  [ Violation Report ]  [ Close ]

 
Total: 0 [Show All]  Related Reviews

 
Featured
RecommendedNews
Ranking